Algemene voorwaarden Bene Installatietechniek

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bene Installatietechniek gevestigd aan de Avonsterweg 1T 8938AK te Leeuwarden. Telefoon: 0658816772 en email: info@benetechniek.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01136674.

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Installatiebedrijf opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Werkzaamheden: de werkzaamheden die door Installatiebedrijf verricht worden in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Installatiebedrijf en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Installatiebedrijf en opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes

Offertes van Installatiebedrijf zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van Installatiebedrijf heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Installatiebedrijf met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden

Installatiebedrijf zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een goed vakman mag worden verwacht.

Artikel 6: Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er meerwerk noodzakelijk is, zal Installatiebedrijf de opdrachtgever hierover tijdig informeren. De kosten voor het meerwerk zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Installatiebedrijf gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Garantie

Installatiebedrijf geeft garantie op de verrichte werkzaamheden voor een periode van 6 maanden na oplevering.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Installatiebedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie van de opdrachtgever of door overmacht.

Artikel 10: Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Installatiebedrijf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Installatiebedrijf is gevestigd.